Ochrana súkromia Majster Regál

Ochrana súkromia

Majster-regál.sk prevádzkuje W.S. Worldwide Shelving GmbH. Zásady ochrany osobných údajov zahŕňajú len informácie získané na tejto webovej stránke.

Majster-regál Ochrana

Osobné údaje poskytnuté na webovej stránke a online transakcie kreditných kariet sa prenášajú pomocou zabezpečeného servera. Zaväzujeme sa nakladať s Vašimi osobnými údajmi pomocou informačnej bezpečnosti vysokej kvality. Vykonávame patričné fyzické, elektronické a administratívne kroky, aby sme udržali bezpečnosť a presnosť osobný údajov, ktoré zbierame, vrátane obmedzovania počtu osôb, ktoré majú fyzický prístup k našim databázovým serverom, ako aj používaním elektronických bezpečnostných systémov a ochrany pomocou hesiel, ktoré chránia pred neoprávneným prístupom.

Naša webová stránka používa na ochranu osobných údajov počas prenosu dát šifrovaciu technológiu, akou je Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje informácie z objednávky, akými sú meno a priezvisko, adresa, číslo kreditnej karty. Naše Centrum starostlivosti o zákazníka a obchody taktiež používajú súkromnú, zabezpečenú sieť. Upozorňujeme, že emailová adresa sa nešifruje a nepovažuje sa za bezpečný spôsob prenosu informácií o kreditnej karte..

Ochrana osobných údajov GDPR

Aké máte práva?

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.


Právo na opravu

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.


Právo na obmedzenie spracúvania

 je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

Právo na výmaz

 „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Môže Vás zaujímať...

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Prečo spracúvame Vaše údaje? Čo nás na to oprávňuje? Ako dlho takéto spracúvanie trvá? Komu tieto údaje poskytujeme? Sledujeme Vaše správanie?...alebo inak povedané:

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

Vysvetlenia pojmov:

Účel spracúvania osobných údajov - Prečo spracúvame?

Právny základ - Čo nás na to oprávňuje?

Kategórie príjemcov - Komu tieto údaje poskytujeme?

Cezhraničný prenos os. Údajov - Zasielame Vaše údaje do zahraničia?

Lehoty na vymazanie os. Údajov - Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania - Sledujeme Vaše správanie ?

Kategórie osobných údajov - Aké údaje spracúvame?

 

Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Biano Star

Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

 1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.
 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.
 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.
 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).
 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na [odkaz na zásady spracovania osobných údajov v službe].

 

EKONOMICKO – ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Právny základ

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehoty na vymazanie os. údajov

 

-          Doplňte podľa reg. Poriadku -

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

EVIDENCIA KLIENTOV - ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO

Účel spracúvania osobných údajov

 

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe)

Právny základ

Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba - zákazník

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

-          doplniť podľa reg. Poriadku -

Kategórie dotknutých osôb

fyzické a právnické osoby - klienti

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Účel spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop za účelom poskytnutia služieb predaja tovarov konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky tovarov prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovaný tovar objednávateľovi.  Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie tovaru a uskutočnenie úkonov s kúpou spojených (napr. Zabezpečenie dodania/doručenia tovaru, vystavenie účtovného dokladu a pod.)

Právny základ

Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

 

Kategórie dotknutých osôb

Zákazníci internetového obchodu

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK NA E-SHOPE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Ako prevádzkovateľ e-shopu mám záujem uľahčiť Vaše budúce nakupovanie. Za týmto účelom bola zavedená na webovej stránke možnosť registrácie. Registrovaný zákazník v prípade ďalšieho nákupu nemusí vypĺňať povinné polia, pretože jeho osobnými údajmi už disponujeme. Za týmto účelom vedieme evidenciu registrovaných zákazníkov. 

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

5 rokov, alebo do 30 dní odo dňa odvolania súhlasu.

Kategórie dotknutých osôb

Registrovaný zákazník

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania osobných údajov

 

Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.

Právny základ

Plnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

 

Kategórie dotknutých osôb

Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

 

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

 

Kategórie dotknutých osôb

Fyzická a právnická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

HEUREKA - OVERENIE SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je zistenie spokojnosti zákazníkov s nákupom prostredníctvom e-shopu. Spokojnosť zákazníka s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého e-shop zapojený. Tie sú zasielané zakaždým, ak po realizácii nákupu prejaví zákazník so zaslaním e-mailového dotazníka za účelom zistenia spokojnosti s nákupom súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzy trhového postavenia využíva prevádzkovateľ sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme na základe súhlasu odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka. Záujmom je získať spätnú väzbu od reálnych zákazníkov, aby sme mohli naše produkty, dodanie a ďalšie služby spojené s dodaním objednaného tovaru skvalitniť. Pre prevádzkovateľa získavame výstupy z prieskumu spokojnosti, a to v jeho mene a za podmienok ním stanovených.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

Spracúvame na tento účel osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel zaslania dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“ (ďalej aj ako „dotazník“) sú údaje odovzdané sprostredkovateľovi prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, ktorý následne odošle v mene prevádzkovateľa dotazník spokojnosti a následne:

-          v prípade, že doručený dotazník spokojnosti dotknutá osoba vyplní, sprostredkovateľ zhromaždí pre nás hodnotenie nákupu a poskytne nám ho ako anonymnú recenziu. E-mail zákazníka je sprostredkovateľ povinný ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti zašifrovať. V prípade vyplnenia dotazníka sprostredkovateľ uchováva  Vaše pseudonymizované osobné údaje po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka;

ak dotazník spokojnosti zákazník nevyplní, sprostredkovateľ osobné údaje uchováva v pseudonymizovanej podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka;

Kategórie dotknutých osôb

Zákazník e-shopu, ktorý udelil súhlas so zaslaním dotazníka

Cezhraničný prenos os. Údajov mimo EÚ sa neuskutočňuje. Údaje sú zasielané prevádzkovateľovi sídliacemu v členskom štáte EÚ.

Prenos do medzinárodnej organizácie – Neuskutočňuje sa

 

VERNOSTNÝ PROGRAM

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely vedenia vernostného konta dotknutej osoby a priznávania príslušných výhod, zvyšovania kvality a komplexnosti komunikácie s dotknutou osobou.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Lehoty na vymazanie os. údajov

(uvedené lehoty sú po skončení PP)

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo bez zbytočného odkladu po jeho odvolaní.

Kategórie dotknutých osôb

Zákazník zaregistrovaný do vernostného programu


 

 

Majster-regál Zásady ochrany osobných údajov

Používame informácie získané zo vzájomnej komunikácie s Vami a s ostatnými zákazníkmi, ako aj tretími stranami, aby sme dosiahli náš cieľ poskytnúť výrobky a služby najvyššej kvality. Keďže rešpektujeme Vaše súkromie, zaviedli sme postupy zabezpečujúce, aby sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo bezpečným, spoľahlivým a zodpovedným spôsobom. Uverejnili sme tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili spôsoby získavania informácií a voľby, ktoré máte pri spôsobe, akým sú informácie zbierané a používané.

Keďže neustále rozvíjame webovú stránku majster-regál a využívame pokroky technológie, aby sme vylepšili nami ponúkané služby, je pravdepodobné, že dôjde k zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu budeme radi, keď si Zásady ochrany osobných údajov budete pravidelne čítať, aby ste porozumeli aktuálnym zásadám ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Vo všeobecnosti si môžete majster-regál webovú stránku prezerať bez poskytovania osobných údajov. Môžeme však od Vás požadovať osobné údaje pri viacerých príležitostiach a miestach na webovej stránke. V niektorých prípadoch si môžete zvoliť neposkytnúť osobné informácie, avšak potom nebudete mať prístup ku všetkým častiam webovej stránky a jej všetkým funkciám, cenám a výberu výrobkov.

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • · Meno a priezvisko
 • · Kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy
 • · Demografické informácie ako PSČ, preferencie a záujmy
 • · Ostatné informácie týkajúce sa zákazníckeho prieskumu a ponúk

Vyčerpávajúci zoznam cookies nájdete v časti Zoznam zhromažďovaných cookies. Z Vašich nákupov a vzájomnej komunikácie s nami získavame informácie týkajúce sa konkrétnych výrobkov alebo služieb, ktoré kupujete alebo používate. Keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky zhromažďuje informácie, ako dáta protokolov, IP adresu, môže zhromažďovať všeobecné informácie ohľadom Vašej polohy. Môžeme použiť automaticky zhromaždené informácie z viacerých dôvodov, akými sú napríklad dizajn stránky, sortiment výrobkov, zákaznícky servis a špeciálne ponuky.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Potrebujeme uvedené informácie, aby sme pochopili Vaše potreby a poskytli Vám lepšie služby, najmä z nasledujúcich dôvodov:

 • · Vnútorná evidencia.
 • · Môžeme použiť informácie na zlepšenie našich výrobkov a služieb.
 • · Môžeme pravidelne zasielať ponukové e-maily o nových výrobkoch, špeciálne ponuky alebo iné informácie, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať použitím Vami poskytnutej e-mailovej adresy.
 • · Z času na čas taktiež môžeme použiť informácie, aby sme Vás informácie za účelom výskumu trhu. Môžeme Vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Môžeme použiť informácie na prispôsobenie webovej stránky podľa Vašich záujmov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť Vašich informácií. Za účelom zabránenia neoprávneného prístupu alebo zverejnenia informácií sme zaviedli príslušné fyzické, elektronické a manažérske postupy, aby sme ochránili a zabezpečili informácie, ktoré zhromažďujeme online.

Ostatné strany, s ktorými zdieľame Vaše informácie

Poskytovatelia služieb: Môžeme poskytnúť informácie iným spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú priniesť Vám výrobky a služby, napríklad môžeme spolupracovať so spoločnosťou pri: (a) riadení databázy zákazníckych informácií; (b) pomáhaní s distribúciou e-mailov; (c) pomáhaní s priamym marketingom a zberom údajov; (d) poskytovaní úložiska a analýzy; a (e) poskytovaní iných služieb navrhnutých tak, aby nám pomáhali maximalizovať náš obchodný potenciál. Od iných spoločností vyžadujeme zachovávať mlčanlivosť všetkých informácií, ktoré s nimi zdieľame a používať informácie len na vykonanie ich povinností plynúcich z našich vzájomných dohôd.

Iné spoločnosti: Môžeme poskytnúť informácie citlivo zvolených spoločnostiam, keď veríme, že ich výrobky alebo služby môžu byť pre Vás zaujímavé.

Obchodné zmeny: Môžeme presunúť alebo zdieľať kópiu Vašich osobných údajov v prípade, že majster-regál alebo jedno z ich vlastníctiev, pobočiek alebo dcérskych spoločností prechádza obchodnom zmenou, akou je napríklad fúzia, prebratie inou spoločnosťou alebo predaj časti aktív. Formou e-mailu alebo zvýrazneného upozornenia na našej webovej stránke Vás upovedomíme ešte pred zmenou vlastníctva alebo kontroly nad Vašimi osobnými údajmi, ak sa Vaše osobné údaje použijú v rozpore s uvedenými Zásadami ochrany osobných údajov. Avšak uvedené Zásady ochrany osobných údajov žiadnym spôsobom nezasahujú do možnosti majster-regál presunúť celý podnik alebo časť svojich aktív na pobočku alebo nezávislú tretiu stranu kedykoľvek bez akýchkoľvek obmedzení.

Majster-regál si vyhradzuje právo presunúť alebo zdieľať kópiu osobných údajov zhromaždených pomocou svojich webových stránok kupujúcemu časti podniku týkajúcich sa daných informácií.

Súlad s legislatívou: Môžeme poskytnúť prístup k informáciám, keď je o to právne požiadané, spolupracovať pri policajnom vyšetrovaní alebo iných súdnych konaniach, ochraňovať pred zneužitím alebo neoprávneným použitím našej webovej stránky, obmedziť naši právnu zodpovednosť a chrániť naše práva alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť návštevníkov webovej stránky alebo verejnosti.

Majster-regál spolupracuje s reklamnými spoločnostiam pri umiestňovaní reklamy na webových stránkach prevádzkovateľa. Tieto reklamné spoločnosti zbierajú anonymné informácie o Vašich návštevách na našej webovej stránke. Tieto technológie zahrňujú použitie cookies tretích strán, ktoré im pomáhajú pri vývoji personalizovanej reklamy tak, aby priamo súvisela s ponukami, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé. Môžete si zvoliť ukončiť túto službu, ktorú máme s našim reklamným partnerom. Taktiež môžeme použiť Majster-regál cookies, aby sme Vám poskytli podobný rozšírený online marketing, ktorý sa zakladá na Vašich záujmoch a preferenciách. Taktiež si môžete zvoliť ukončiť poskytovanie týchto rozšírených online marketingových reklám.

Cookies, webové majáky a Ako ich používame

Cookie je malý súbor, ktorý žiada o súhlas s jeho umiestnením na pevný disk počítača. Po odsúhlasení sa súbor uloží a cookie pomáha pri analýze webovej prevádzky alebo dá Vám vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Cookie umožňuje webovej aplikácii odpovedať na Vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoju prevádzku Vašim potrebám, veciam, ktoré sa Vám páčia alebo nepáčia a to zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o Vašich preferenciách.

Používame Traffic Log cookies (Cookies Záznam komunikácie), aby sme identifikovali, ktoré stránky sa používajú. Pomáhajú nám pri analýze údajov o prevádzke webovej stránky a zlepšiť našu webovú stránku, aby sme ju prispôsobili potrebám zákazníka. Tieto informácie používame len na účely štatistických analýz a potom sa údaje zo systému odstránia.

Celkovo nám cookies pomáhajú poskytovať lepšiu webovú stránku tým, že nám umožnia monitorovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Cookie nám žiadnym spôsobom neposkytuje prístup k Vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, o ktoré sa s nami sami podelíte. Môžete si vybrať či cookies akceptujete alebo odmietnete. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje cookies alebo vždy môžete zmeniť nastavenia prehľadávača tak, aby ste odmietli cookies. Tým však môžete prísť o plné výhody webovej stránky.

“Webový maják" alebo "pixelová značka" alebo "čisté gif" predstavujú typické jednopixelové obrázky, používané na prenos informácií z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia do webovej stránky.

Používame cookies a webové majáky, aby sme sledovali to, čo máte vo Vašich nákupných košíkoch a zapamätali si Vás, keď sa vrátite na webovú stránku, ako aj na identifikáciu stránok, na ktoré kliknete počas návštevy na našej stránke a názov webovej stránky, ktorú ste navštívili hneď pred kliknutím na webovú stránku majster-regál. Tieto informácie používame na zlepšenie návrhu stránky, sortimentu výrobkov, služieb zákazníkov a špeciálnych ponúk. Môžete samozrejme vypnúť cookies a webové majáky vo Vašom počítači a to zmenou preferencií alebo volieb v ponuke Vášho prehľadávača. Je však možné, že niektoré časti našej webovej stránky nebudú správne fungovať, ak cookies vypnete. Taktiež môžeme používať webové majáky alebo iné technológie, ktoré pomáhajú pri sledovaní, či naša komunikácia Vás dosiahla, aby sme merali jej efektivitu alebo na zbieranie určitých nie osobných údajov o Vašom počítači, zariadení, alebo prehľadávači, aby sme mohli používať lepší návrh budúcej komunikácie s Vami.

S tretími stranami môžeme uzatvoriť zmluvy o možnosti používať cookies a webové majáky a zbierať informácie v našom mene alebo poskytovať služby, akými sú spracovanie kreditných kariet, preprava, reklamné služby alebo dátový manažment. Nazývame ich našimi Partnermi v oblasti služieb zákazníkom. Tieto tretie strany majú zmluvne zakázané poskytnúť informácie s inými stranami ako s nami alebo inými Partnermi v oblasti služieb zákazníkom.

Zoznam zhromažďovaných Cookies

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam cookies, ktoré zbierame a informácie, ktoré ukladajú.

Názov COOKIE Popis COOKIE
CART Spojenie s Vašim nákupným košíkom.
CATEGORY_INFO Umožňuje stránkam ich rýchlejšie zobrazenie.
COMPARE Položky, ktoré máte v zozname Porovnanie výrobkov.
CUSTOMER Zašifrovaná verzia Vášho zákazníckeho ID.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, či ste prihlásení v obchode.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verzia zákazníckej skupiny, ku ktorej patríte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukladá Vaše ID zákazníckeho segmentu
EXTERNAL_NO_CACHE Značka zobrazujúca, či je caching zapnuté alebo vypnuté.
FRONTEND Vaše ID relácie na serveri.
GUEST-VIEW Umožňuje hosťom editovať ich objednávky.
LAST_CATEGORY Posledná kategória, ktorú ste navštívili.
LAST_PRODUCT Posledný výrobok, na ktorý ste sa pozerali.
NEWMESSAGE Zobrazuje, či bola prijatá nová správa.
NO_CACHE Zobrazuje, či je umožnené používať cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Internetový odkaz na informáciu o Vašom nákupnom košíku a zobrazenie histórie, ak ste to požiadali stránku.
RECENTLYCOMPARED Položky, ktoré ste nedávno porovnávali.
STF Informácie o výrobkoch, ktoré ste mailom poslali kamarátom.
STORE Zobrazenie obchodu alebo jazyka, ktoré ste si zvolili.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Zobrazuje, či zákazník povolil cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Výrobky, na ktoré ste sa nedávno pozerali.
WISHLIST Šifrovaný zoznam výrobkov pridaných k Vášmu zoznamu želaní.
WISHLIST_CNT Počet položiek vo Vašom zozname želaní.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je takisto k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

On-line registrácia účtu

Online nakupovanie bude rýchlejšie a ľahšie, ak sa na webovej stránke majster-regál zaregistrujete. Ako registrovaný zákazník zadáte adresu doručenia a fakturačné údaje len raz a tie budú na stránke bezpečne uložené pre budúce použitie. Použitím mena a hesla, ktoré si sami vyberiete, máte možnosť sa prihlásiť k účtu kedykoľvek, odstrániť alebo zmeniť informácie. Ak používate verejný počítač, odporúčame, aby ste sa po ukončení nákupu odhlásili. Vaše informácie sú u nás uložené, ale nebudú prístupné nikomu inému, kto daný počítač bude používať.

E-maily

Budeme Vám zasielať propagačné e-maily, len ak ste nás požiadali o ich zasielanie. Ak ich nechcete mať zasielané z majster-regál alebo jeho pobočiek, kliknite na odkaz “Odhlásiť” v spodnej časti ktoréhokoľvek e-mailu, ktorý sme Vám poslali. Prosíme o tri pracovné dni odo dňa Vašej požiadavky na dokončenie odhlásenia, keďže niektoré naše propagačné aktivity už mohli by spracované pred zadaním Vášho dopytu.

Súhlas

Používaním našej stránky súhlasíte so zásadami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Otázky pre majster-regál?

Kontaktujte nás

ADAPTÍVNY DIZAJN
Viacúčelové regálové systémy
PERSÖNLICHE BERATUNG
Odborný prístup k vašim projektom
RÝCHLE DODANIE
Doprava ZADARMO pri
nákupe 2 a viac regálov
ZĽAVY A VERNOSTNÝ PROGRAM
Možná zľava až 30%
BEZPEČNÝ NÁKUP
Jednoduché a spoľahlivé
platobné metódy
VYROBENÉ NA SLOVENSKU
5 ročná záruka na kovové regály
To Top